30 març 2015

Memòria de participació ciutadana 2014

Al llarg de 2014 s’han continuat alguns dels processos participatius o espais de participació que ja s’havien posant en funcionament anteriorment i s’ha iniciat nous processos.

L’estratègia de participació ciutadana s’emmarca en el Pla director de participació ciutadana, que a través del protocol d’actuació, estableix els criteris i passos a seguir per a definir i planificar qualsevol procés participatiu que es porti a terme des de l’Ajuntament de Vic. A partir del Pla director, a principis d’any es va elaborar el Pla anual de participació que preveia els processos i espais de participació que es portarien a terme al llarg de l’any 2014.

 

Memòria 2014