13 desembre 2016

JA ES POT CONSULTAR LA MEMÒRIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL MERMA

El setembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10 2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries

Aquesta llei essencialment regula dos mecanismes de participació: les consultes populars que no es poden considerar referèndums i els processos de participació.

Pel que fa als processos participatius, la llei defineix unes línies generals sobre què són, qui hi pot participar, sobre quins àmbits es poden fer o qui els pot promoure. La llei també estableix quina estructura han de tenir, com pot fer propostes la ciutadania i com s’han d’avaluar aquests processos.

Pel que fa a l’avaluació, la llei diu que els resultats del procés s’han de reflectir en una memòria final. Aquesta memòria ha de descriure el procés i les seves fases, una valoració quantitativa i qualitativa de la participació que hi ha hagut durant el procés, la metodologia que s’ha fet servir i una valoració dels resultats.

La memòria s’ha de fer pública al web corporatiu de la institució que ha impulsat el procés i s’ha de fer arribar als seus participants.

Podeu consultar-la aquí: Memòria Pressupostos Participatius del Merma.