Vic disposa d’ uns espais o consells sectorials de participació en els que es treballa amb la ciutadania per millorar la ciutat des de diferents àmbits.Els consells sectorials agrupen representants de diferents entitats o associacions de la ciutat que comparteixen un mateix àmbit d’actuació. La llei estableix que aquests espais han de ser consultius.

 

 

 • Consell Escolar Municipal. El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de participació per excel·lència de tota la comunitat educativa de la ciutat. Es tracta d’un espai de debat on tots els agents educatius de la ciutat de Vic aborden qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal.

 

 • Comissió de Festa Major. Creada arrel de la Comissió sobre el model de Festes de Vic del Consell de Ciutat. Actualment es convoca des de l’Àrea de Cultura i està formada per representants de totes aquelles entitats de la ciutat que volen participar-hi. En el marc d’aquesta Comissió es programen les activitats de la Festa Major i es decideix sobre part del pressupost de la mateixa. Més informació a http://www.culturavic.cat/main.asp?opc=6&codi=1000115&idi=cat

 

 • Consell de la Pagesia. Òrgan de naturalesa participativa i consultiva amb les funcions de debat, informació, valoració i/o proposta, no vinculant, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector de la pagesia.

 

 • Consell de Convivència i Seguretat. Òrgan creat amb l’objectiu d’informar, valorar, assessorar, proposar i, si cal, debatre els afers principals i extraordinaris que competeixen a la Regidoria de Convivència i Seguretat. Està format per entitats que treballen l’àmbit de la immigració, serveis municipals de l’àrea, grups municipals, sindicats, cossos policials, U-Vic, comerciants i 5 persones a títol individual.

 

 • Consell de Joves. Òrgan de participació obert a tot el jovent de Vic. És un espai de trobada i diàleg obert a tots i totes les joves (associats i no associats) que tinguin l’interès, la voluntat i el compromís de participar del disseny i implementació de les polítiques locals de joventut. Més informació a http://www.vicjove.cat/consell-de-joves/

 

Altres espais estables de la Ciutat

Al marge dels diferents consells, existeixen altres espais consultius amb característiques similars als consells però amb altres noms ( Taules, Xarxa, …) ja que legalment no estan constituïts com a tals.

 • Taula de Comerç. Mensualment es reuneixen els responsables de les associacions de comerciants amb el regidor per proposar, acordar i discutir tot el que els afecta. La reunió és oberta a qualsevol comerciant.

 

 • Xarxa d’Acollida Municipal (XAM). Coordinada des de l’Oficina Municipald’Acollida, és una xarxa de treball formada pels diferents serveis i entitats de la ciutat que treballen i vetllen per l’acollida de les persones nouvingudes a la ciutat. Es reuneix dos cops l’any per debatre, discutir i planificar temes relacionats amb l’acollida i la integració de persones nouvingudes.

 

 • Comissió lingüística de la XAM. Formada per totes aquelles entitats que treballen temes lingüístics dins la XAM (Oficina Municipal d’Acollida, Consorci per la Normalització Lingüística d’Osona, Escola Adults, Oficina Municipal d’Escolarització, VicDones, Aula de Formació Continuada, Creu Roja, Càrites, Casal Claret i Àrea de Cooperació de l’Ajuntament).

 

 • Comissió d’educació de la XAM. Formada per totes aquelles entitats que treballen temes educatius dins la XAM (Oficina Municipal d’Acollida, Consorci per la Normalització Lingüística d’Osona, Escola Adults, Oficina Municipal d’Escolarització, VicDones, Aula de Formació Continuada, Creu Roja, Càrites, Casal Claret i Àrea de Cooperació de l’Ajuntament).

 

 • Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat. Espai participatiu, formatiu i d’intercanvi d’experiències entre les escoles de la ciutat. Formada per un representant de cada centre de primària i els concertats de secundària que han elaborat un projecte mediambiental de centre.

 

 • Comissió de Festa Major Jove. Malgrat ser un espai de participació no institucional si que participa de la comissió de Festa Major i gaudeix d’una part del pressupost d’aquesta. Està formada per diverses entitats juvenils de la ciutat.

 

 • Consistori Infantil. Amb l’objectiu d’establir un vincle entre els infants i el Consistori Municipal i fomentar un espai de participació per discutir i dissenyar millores reals a la ciutat, els Consellers Infantils reben cada any un encàrrec directe de l’Alcalde. Hi participen representants d’alumnes de 6è de primària de cada centre.

 

 • Grup de treball amb les AMPA. La regidoria d’educació té un contacte constant amb les AMPA dels diferents centres educatius, reunint-se periòdicament totes juntes per tractar temes que els afecten.

 

 • Equip ICI (Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural). A través del treball conjunt de l’administració, els professionals i la ciutadania, es busca millorar la convivència, la cohesió social i la solidaritat entre les persones per tal de construir barris més agradables. Impulsat per la Fundació Tapís, l’Ajuntament de Vic i l’Obra Social de La Caixa. Més informació a http://www.tapis.cat/procescomunitarivic/