En els darrers anys han vist la llum diferents normatives que han anat creant un nou marc de participació a nivell de Catalunya: l’Estatut d’Autonomia de Catalunya l’any 2006 – que regula, entre d’altres, la convocatòria de consultes populars -, la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries – que estableix el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes populars i d’altres mecanismes de participació com els processos participatius, les enquestes, les audiències públiques ciutadanes i els fòrums de participació – i darrerament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern – que regula els drets i obligacions jurídiques necessàries per una major transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió.

Si bé aquestes lleis estableixen la regulació de determinats aspectes relacionats amb la participació, els ajuntaments tenen capacitat per desplegar reglaments propis en els que es contemplin altres aspectes que no vinguin determinats per les lleis actuals.

Va ser voluntat de l’Ajuntament de Vic impulsar un procés participatiu per adequar la normativa legal local als nous temps ja que l’actual reglament de participació ciutadana és de l’any 1997. Com a resultat, es vol generar un nou reglament de participació ciutadana que esdevindrà el paraigua en el qual s’empararà qualsevol iniciativa participativa a la ciutat.

  • Durant la primera quinzena de novembre de 2015, es va fer una ronda de sessions amb els regidors i regidores, el personal tècnic de l’Ajuntament i la ciutadania en la que es van treballar els aspectes que hauria d’incloure el nou document per potenciar i millorar la participació ciutadana a la ciutat. Aquesta primera fase ja ha finalitzat i hi van participar 27 tècnics/es , 11 regidors/es i 18 ciutadans membres d’entitats. La participació es va completar amb un seixantena d’enquestes respostes via web.
  • Finalitzada aquesta primera fase de l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana, una comissió politico-jurídica formada per un regidor de cada un dels grups polítics amb representació al consistori i la secretaria municipal, tenen l’encàrrec de redactar un primer esborrany de reglament que, en una segona fase, debatrà amb la ciutadania.

En aquests moments l’Ajuntament està treballant en l’elaboració del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i en la nova Ordenança de Transparència i Bon Govern. A més,  com que hi ha diferents lleis vigents que regulen la participació ciutadana i creen un marc normatiu actualitzat, l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Vic es reempendrà de cara a principis de 2017.